Website Banner
 
 
 
:: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
 
 
 
 
     
   
     
 
  ด้วยความยึดมั่นในด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต รถบรรทุกขยะ
  รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง เป็นต้น ให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่วไป
 
  เราได้พัฒนาการบริหารการจัดการ และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพสินค้า และความรวดเร็ว
  ในการส่งมอบสินค้า  เพื่อที่จะทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพสินค้า และการบริการที่สามารถตอบ
  สนองอย่างรวดเร็วต่อความต้องการของลูกค้า  และเรายังได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
  (มอก.9001:2552)
 
     
   
     
   
     
 
 
     
     รถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์      รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย
    เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบสามารถยกชุด
    ถังบรรจุขยะลงวางที่จุดรองรับขยะได้ตามต้องการ 
    และสามารถยกชุดบรรจุขยะขึ้นรถยนต์บรรทุกเพื่อ
    ขนถ่ายขยะได้เหมาะสมกับชุมชน
     เป็นรถยนต์บรรทุกขยะที่ติดตั้งชุดอัดขยะไว้ด้านท้าย
   ชุดตู้เก็บขยะ  เพื่อการจัดเก็บขยะให้ได้ปริมาณ
   มากกว่ารถเก็บขยะทั่วไป  ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
   เป็นกระบอกไฮดรอลิคที่มีคุณภาพสูง
     
     
 
     
    รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์      รถดับเพลิงกู้ภัย
    เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ สามารถแจกจ่ายน้ำสู่ท้องถิ่น
    หรือชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ  รถน้ำต้นไม้ จ่ายน้ำเพื่อ
    ประโยชน์อื่น  และช่วยสนับสนุนงานดับเพลิงได้ดี 
    ด้วยประสิทธิภาพเครื่องสูบ-ส่งน้ำที่ทำแรงดันสูง
     เป็นรถยนต์ที่ใช้ในงานกู้ภัย และการช่วยเหลือ
   ผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉินเบื้องต้น และสำหรับ
   สนับสนุนงานดับเพลิงเบื้องต้น 
  
 
     
     
Current Pageid = 1